منم کوروش,شاه شاهان پادشاه جهان

به نام اهورامزدا خدای خدایگان جهان

معنی نام کوروش

                           معنی نام کوروش

 


استرابون نوشته که اسم این پادشاه در ابتداء((آگرداتس)) بود
در کتاب زادگاه زرتشت و..،مولف کتاب،جواد مفرد کهلان، کوراوغلو را با کورش یکی می گرداند. در حماسه کور اغلو اغلب از وی تحت عنوان ((قوچ کوراغلو)) یاد می شود و میدانیم قوچ معنی لفظی نام کوروش یعنی شکل اصلی پارسی نام کوروش (هیئت بابلی) می باشد منظور از لفظ قوچ اشاره به دلیری و دلیر بودن است که در مورد کوراغلو و کوروش به کار رفته است.
معنی نام کوروش در شمال غربی ،نزد مادها به صورت ترکیبی از کلمات (کور) و (اوش) به معنای (( فروغ و روشنایی )) یا (روس=روشن) می باشد
کوروش در زبان کردی
1- کوروش از دو جزء (کور یا کرو) به معنی پسر ومعنی نام کوروش
استرابون نوشته که اسم این پادشاه در ابتداء((آگرداتس)) بود
در کتاب زادگاه زرتشت و..،مولف کتاب،جواد مفرد کهلان، کوراوغلو را با کورش یکی می گرداند. در حماسه کور اغلو اغلب از وی تحت عنوان ((قوچ کوراغلو)) یاد می شود و میدانیم قوچ معنی لفظی نام کوروش یعنی شکل اصلی پارسی نام کوروش (هیئت بابلی) می باشد منظور از لفظ قوچ اشاره به دلیری و دلیر بودن است که در مورد کوراغلو و کوروش به کار رفته است.
معنی نام کوروش در شمال غربی ،نزد مادها به صورت ترکیبی از کلمات (کور) و (اوش) به معنای (( فروغ و روشنایی )) یا (روس=روشن) می باشد
کوروش در زبان کردی
1- کوروش از دو جزء (کور یا کرو) به معنی پسر و( رش) به معنی سیاه می باشد در کردی اصیل رش به معنی سیاه نشان دهنده بزرگی و احترام بوده است و صفت سیاه حاکی از احترام زیاد می باشد پسر قاضی محمد رئیس جمهور یکساله مهاباد به نام علی قاضی مشهور به کوری رش= پسر سیاه می باشد
2- کوروش می تواند در اصل کور روش یا کور روژ باشد جزء اول (کور) به معنای (پسر ) و جزء دوم را (روش) یا ( روژ) به معنی( خورشید ) پس در مجموع(کور روش = پسر آفتاب)
آذر بایجان و اران، عنایت الله رضا، پاورقی، ص 60
(کسروی نام دو رود کر یکی در فارس و دیگری در قفقاز(رود کورا) را از نام کوروش
بر گرفته می داند و این دو نام از نام کوروش کبیر گرفته شده اند)
شما هم سعی کنید معانی دیگر را بیابید و برای ما کامنت بگذارید( رش) به معنی سیاه می باشد در کردی اصیل رش به معنی سیاه نشان دهنده بزرگی و احترام بوده است و صفت سیاه حاکی از احترام زیاد می باشد پسر قاضی محمد رئیس جمهور یکساله مهاباد به نام علی قاضی مشهور به کوری رش= پسر سیاه می باشد
2- کوروش می تواند در اصل کور روش یا کور روژ باشد جزء اول (کور) به معنای (پسر ) و جزء دوم را (روش) یا ( روژ) به معنی( خورشید ) پس در مجموع(کور روش = پسر آفتاب)
آذر بایجان و اران، عنایت الله رضا، پاورقی، ص 60
(کسروی نام دو رود کر یکی در فارس و دیگری در قفقاز(رود کورا) را از نام کوروش
بر گرفته می داند و این دو نام از نام کوروش کبیر گرفته شده اند)
شما هم سعی کنید معانی دیگر را بیابید و برای ما کامنت بگذارید

+ نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد ۱۳۸۷ساعت 1:23  توسط پسر اهورایی  |